Проект № BG16RFOP002-2.073-1791 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19„

Проект № BG16RFOP002-2.073-1791 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19„ Бенефициент: ЛЕОМА ВИЖЪН ООД
Обща стойност на проекта: 10 000 лв., от които 8 500 лв.
от Европейски фонд за регионално развитие и 1 500 лв. национално съфинансиране.
Начало: 26.06.2020 г. Край: 26.09.2020 г.
Леома вижън ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-1791 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19″. Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал на бенефициента Леома вижън ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигнането на тази цел ще даде положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и стабилност на съществуващите работни места.


Проект BG16RFOP002-2.073-1791, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Леома вижън ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”